Jaarverslag en jaarrekening 2016

Op 21 juni jl. hebben Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen het jaarverslag en de jaarrekening over 2016 samengesteld en op 29 juni 2017 heeft de externe accountant de goedkeurende controleverklaring verstrekt.

Bij Downloads & links op deze site kunt u de volledige Jaarrekening 2016 vinden. Samengevat lichten we er hieronder enkele belangrijke punten uit.

Woningbouwstichting “Samenwerking” heeft een goed jaar achter de rug, waarin zowel zichtbaar (bouw en onderhoud) als achter de schermen (bestuur en toezicht) hard is gewerkt aan verdere versterking van haar positie in Ouderkerk aan den IJssel en Lageweg. Dit uiteraard in de allereerste plaats in het belang van huidige en toekomstige bewoners in ons woningbezit.

Meest in het oog springend was natuurlijk de oplevering van het fraaie nieuwbouwcomplex Taalstaete medio 2016, in het hart van Ouderkerk waarin 16 bewoners, allen Ouderkerkers, een prachtig appartement hebben betrokken. Daarnaast is in 2016 voor ruim een half miljoen euro uitgaven gedaan aan grote en kleinere onderhoudszaken, gemiddeld zo’n 2.000 euro per woning. En met een zogenoemde conditiemeting is het gehele woningbezit kwalitatief in kaart gebracht: de onderhoudsstaat is gemiddeld redelijk tot goed te noemen.

De financiële positie is degelijk. We voldoen aan de normen die de toezichthoudende instanties aan ons stellen en zijn in staat om onze doelstellingen te verwezenlijken binnen de te verwachten vermogensontwikkeling in de komende jaren. Zeker voor onze huurders is dit een prettig geluid, aangezien in 2016 (en ook in 2017) de gemiddelde huurstijging kon worden beperkt tot 1%. Niettemin moeten we scherp blijven op de inkomsten en uitgaven, mede omdat de administratieve lasten steeds verder toenemen onder druk van extra regelgeving en verplichting vanuit de (rijks)overheid.

Lokaal is de samenwerking met de gemeente Krimpenerwaard in 2016 versterkt, doordat we samen met de collega-corporaties actief hebben meegedaan in de totstandkoming van de gemeentelijke Woonvisie, die in mei 2017 is vastgesteld door de gemeenteraad.

In 2016 waren er 34 nieuwe verhuringen, waaronder de 16 in de nieuwe Taalstaete. Alle woningen werden verhuurd aan onze inkomens-doelgroep. We konden tevens voldoen aan ons aandeel (6) in de gemeentelijke taakstelling van de huisvesting van statushouders.

Wat ons jammer genoeg (nog) niet lukte, is het oprichten van een bewoners-belangencommissie. Hetgeen niet wegneemt dat we onze huurders wel goed hebben weten te betrekken bij ons beleid. Er was een goed bezochte bewonersbijeenkomst met ruim 60 aanwezigen en er zijn in 2016 twee nieuwsbrieven verschenen.

Voor bewoners minder zichtbaar, maar minstens zo ingrijpend: er zijn ook forse stappen gezet op weg naar bestuurlijke vernieuwing. Statuten, diverse reglementen en protocollen zijn eind 2016 vernieuwd en de voorbereidingen werden getroffen voor het werven van nieuwe leden voor Bestuur en Raad van Commissarissen, een proces dat binnenkort met de laatste benoemingen wordt afgerond. En tenslotte werd eind 2016 ook een Strategische Visie opgesteld, waarin de belangrijkste beleidsvoornemens voor de komende jaren zijn beschreven.

We blikken al met al terug op een goed 2016 voor WBSS, met overigens nog voldoende uitdagingen voor de boeg.

Bekijk de Jaarrekening 2016.

Terug naar nieuws overzicht
Woningbouwstichting Samenwerking