Visitatie 2017

De visitatie is een instrument voor het afleggen van verantwoording over maatschappelijke prestaties van woningcorporaties. Wettelijk is vastgelegd dat een corporatie zich eenmaal per vier jaar laat visiteren. Een onafhankelijke commissie van deskundigen voert de visitatie uit. Ze geeft een oordeel over de prestaties en ambities, afgezet tegen de opgaven die de corporatie had. De commissie komt tot haar oordeel door de prestaties te bespreken en te laten beoordelen door belanghebbenden. Huurders, collega-corporaties in de omgeving, de gemeente en andere samenwerkingspartners is gevraagd hoe zij over de prestaties van Woningbouwstichting “Samenwerking” denken. De prestaties worden ook beoordeeld in relatie tot de financiële positie en mogelijkheden. Tenslotte wordt ook nog een oordeel geveld over de kwaliteit van de besturing en het interne toezicht, met een duur woord ‘governance’ geheten.

De nu gepubliceerde visitatie over Woningbouwstichting “Samenwerking” velt een oordeel over de periode 2012 tot en met 2016.

In 2012 was er op een aantal punten stevige kritiek: ambities en opgaven moesten beter op papier gezet en belanghouders wensten toevoeging van nieuwbouw aan het woningbezit en een visie op de inzet van het vermogen. Verder moesten bestuur en toezicht beter aan de wettelijke vereisten gaan voldoen. Medio 2017 bij het verschijnen van het rapport is het oordeel van de Visitatiecommissie dat op alle punten forse stappen zijn gezet. Dit is tevens verwoord in de ‘Recensie’ in het rapport. 

De scores gaan echt over 2012 t/m 2016, waarbij een aantal in 2017 doorgevoerde verbeteringen dus nog buiten de weging zijn gebleven. De scores worden uitgedrukt in vier categorieën:

  • Presteren naar opgaven en ambities: 6,8
  • Presteren volgens belanghebbenden: 7,2
  • Presteren naar vermogen: 6,6
  • Governance: 4,7


Op de eerste drie onderdelen wordt ruim voldoende gescoord, op het vierde onderdeel moet de score nog aanmerkelijk omhoog. Dat gaat ongetwijfeld de volgende visitatie ook lukken, nu het bestuur en Raad van Commissarissen recent een fors aantal besluiten hebben genomen en verbeteringsstappen hebben gezet. Met de lijst van verbeter- en aandachtspunten gaan we enthousiast aan de slag, zodat een volgend oordeel over enkele jaren nog beter uitpakt.

Lees het volledige Visitatierapport 2012-2016 op de pagina Visitatie.

Terug naar nieuws overzicht
Woningbouwstichting Samenwerking